Czym

się zajmujemy?

Cele i działania Fundacji

 

 

Cele Fundacji są następujące:
1. Popularyzowanie idei wychowania dzieci w warunkach poszanowania ich potrzeb
rozwojowych oraz respektowania prawa i obowiązku rodziców do ich priorytetowego
znaczenia w życiu dzieci. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację dotyczą dzieci
prawidłowo rozwijających się oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zmierzają
do tego, by każde dziecko mogło rozwijać się w przyjaznym środowisku dorosłych i naturalnym
środowisku rówieśniczym.
2. Edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w
szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin.
3. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i
młodzieży z autyzmem w ich najbliższym środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania,
przedszkolnym, szkolnym.
4. Wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin.
5. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z
autyzmem.
6. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z
zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom,
studentom, rodzicom oraz wolontariuszom.

4(14)

7. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom, umożliwiająca
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin, w tym
osób z autyzmem i ich rodzin.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.
9. Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi.
10. Wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną,
logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Upowszechnianie idei wychowania przedszkolnego realizowanego we współdziałaniu z
rodzicami.
2. Organizowanie i prowadzenie przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego.
3. Diagnozowanie i terapię dzieci.
4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków terapeutycznych dla dzieci oraz podejmowanie
różnorodnych form wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
5. Organizowanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych.
6. Popularyzowanie doświadczeń placówek i ośrodków prowadzonych przez Fundację.
7. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie umiejętności osób realizujących zadania
oświatowe oraz osób zajmujących się wychowaniem, terapią i kształceniem dzieci
8. Promowanie i organizowanie wolontariatu, a także podejmowanie działań mających na celu
doskonalenie umiejętności i wiedzy wolontariuszy na temat autyzmu,
9. Organizowanie wymiany informacji i współpracy z innymi podmiotami realizującymi cele
zbieżne z celami Fundacji (konferencje, szkolenia i inne formy edukacyjne).
10. Wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych dla dzieci z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
11. Organizowanie działań służących poprawie stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego
dzieci, młodzieży i ich rodzin,

5(14)

12. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych w celu przekazywania wiedzyna temat
autyzmu.
13. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z ich opiekunami,
14. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii
integracyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z udziałem dzieci i
młodzieży pełnosprawnych,
15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
16. Udzielanie zapomóg i innych form pomocy.
17. Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów
statutowych Fundacji.

Siedzibą Fundacji jest miasto Słupsk, woj. pomorskie.

2(14)

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki
organizacyjne, zaś za granicą dostosuje się do obowiązującego w danym kraju prawa.
4. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
7. Fundacja może prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej.
8. Fundacja działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w tym w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• działalności charytatywnej;
• ochrony i promocji zdrowia;
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• promocji i organizacji wolontariatu

• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.

 

FUNDACJA PROGREDI

ALIOR BANK 

Nr konta:

59 2490 0005 0000 4530 8198 5942 

00000000000000000000000000